abc Internet osnove
Klijent server /CLIENT-SERVER/ koncepcija

Klijent je dio mreže /NETWORK/ koji prima podatke. Host ima podatke kod sebe i daje podatke klijentu. Host koji daje podatke mnogim korisnicima istovremeno je Server. Od korisnika, klijent računar prihvata i prilagođava zahtjev-upit /REQUEST-QUERY/, te ga prosljeđuje serveru. Host-server računar na osnovu dobijenog zahtjeva vraća klijent računaru odgovor /RESPONSE-ANSWER/ klijentu.

Računar koji izvodi usluge na Internetu se zove Server. Na primjer: računari koji izvode usluge na Web sajtu, brinu o vašem e-mail-u se zovu serveri.

Na Internetu sve mašine se mogu podijeliti na klijente /CLIENT/ i servere /SERVER/. Ove mašine obezbjeđuju rad Internet servisa (Web, E-mail, ftp, facebook,..), daju usluge-podatke drugim i obezbjeđuju rad drugim mašinama se zovu serveri. Mašine koji ovo koriste i koje koriste ljudi za povezivanje na ove mašine se zovu klijenti.

Princip rada klijent-servera je:

  1. Zahtjev za sadržajem na Internetu upućuje klijent /CLIENT/.
  2. Odgovor na zahtjev za sadržajem na Internetu šalje server /SERVER/.

Odnos veličina računara klijenta i računara servera nije određen. Nije bitno koji je veći, nego koji računar koju funkciju obavlja.

Kad se obratite Googlu za sadržaj to predstavlja zahtjev /REQUEST/ upit /QUERY/ za neki od GOOGLE-ovih servera da nađe podatke /DATA/ i da vam pošalje nazad odgovor /RESPONSE/ na vaš klijent. Svaki servis ima svoj server tako je Web server, E-mail server ili FTP server itd. Na primjer ako pokrenete INTERNET EXPLORER očekivati je da ćete se obratiti na Internet sa zahtjevom za Web sadržajem što znači da će vam odgovoriti Web server. Po tom principu i iz OUTLOOK EXPRESS-a će te se obratiti za elektronsku poštu nekom od E-mail servera.

N a p o m e n a: Na današnjem nivou tehnologije mašine mogu da izvršavaju obe ove funkcije ali namjena ove stranice je da vam bude jasnija koncepcija klijent - server a ne tehnolnoštke mogućnosti.

Index