abc Internet osnove - Toplogija /TOPOLOGY/
Prsten /TOKEN RING/ animacija 1

TOKEN RING organizacija mreže je kad su računari povezani u prsten. Računar prima podatke od jednog računara a predaje ih drugom. Sihronizacija se izvodi sa TOKEN-om. Računar kod kojeg je TOKEN ima pravo da šalje podatak. Podatak /DATA/ se kreće od jednog do drugog računara dok ne dođe do računara čiju adresu nosi. Taj računar prihvata podatak DATA, a zatim generiše i šalje sljedećem računaru TOKEN tako da omogući sinhronizaciju slanja i prijema podatka.
Ovo znači da računari prenoseći TOKEN prenose poruke i kad nema podataka za pronos.

Na animaciji je prikazan TOKEN RING organizacija.

TOKEN RING

 

Primjer 1. Slanje podataka je preme slijedećem redoslijedu:

  1. COMPUTER1 šalje TOKEN
  2. COMPUTER1 ima podatak za COMPUTER4
  3. COMPUTER4 po prijemu šalje token
  4. COMPUTER3 ima podatak za COMPUTER1

 

Index