abc Internet osnove
Internet konekcija /INTERNET CONNECTION/

Da bi mogli pristupiti Internetu neophodan je:

  • Računar /CLIENT HARDWARE/
  • Odgovarajući KLIJENT PROGRAM /CLIENT SOFTWARE/.

Internet konekcija

Na računarima u edukativnim ustanovama je uglavnoma izvršeno podešavanje čitača /BROWSER/, da se njihovim startanjem aktivira i proces ostvarivanja Internet konekcije. Proces se zasniva na tome da se za startnu stranicu čitača izabere Web stranica sa Interneta tako da se otvaranjem čitača očekuje ispis tog sadržaja u prozoru čitača.

Internet kafe se koristi metodom vremenskog ograničenaja korištenja Internet konkecije. Pri aktiviranju računara neophodna je šifra a plaća se u samom krafeu. Pojedini hoteli, restorani i kafei imaju sličnu organizaciju kao edukativne ustanove slobodan pristup ili evidenciju pristupa il nadoknadu za pristup. Kod DIAL UP konekcija mora se prvo ostvariti telefonska veza pa tek prstup ISP-u. Ovaj postupak se može automatizovati ali se to izbjegava iz bezbjednostih razloga. Pamčenje šifre na računaru omogućuje hakerima pristup šifri i zloupotrebu.

Prekid bilo kojeg tipa Internet konekcije se zove diskonekcija /DISCONNECTION/.

Index