abc Internet osnove
Prostor imena adresa /DNS - DOMAIN NAME SPACE/

DNS - DOMAIN NAME SPACE je distribuisana baza podataka i koristi se da locira server.

Podaci na Internetu se nalaze na serverima. Svaki server ima svoju adresu. Da bi olakšali ljudima pamćenje adersa uvedeni su alfabetski nazivi domena, a pretvaranje u numeričku i obratno adresu izvodi DNS server. Na cijelom Internetu širom svijeta se nalaze DNS serveri koji su odgovorni za pretvaranje imena domena /DOMAIN NAMES/ u TCP/IP adrese.

Kad se ragistruje novo ime domena zajedno sa TCP/IP adresom, DNS serveri širom svijeta će izvršti ažuriranje sa ovom novom informacijom.

DNS server i metod rada koriste i privatne mreže.

Postupak traženja Web sadržaja:

 1. Klijent aplikacija šalje upit DNS serveru za numeričku vrijednost domena.
 2. DNS server vraća lokaciju (numerička vrijednosti domenta).
 3. Klijent aplikacija šalje serveru (npr. Web serveru) upit za podatke.
 4. Server (u ovom slučaju Web serever) predaje podatke klijent aplikaciji.

Redoslijed slanja i prijema, postupak:

 1. Korisnik kuca zahtjev, adresu Web stranice (alfabetski - ljudima razumljiv oblik notacije) (npr. www.microsoft.com).
 2. Klijent aplikaca šalje upit DNS serveru za numeričku adresu Web servera (za ovaj slučaj www.microsoft.com).
 3. DNS server šalje numeričku adresu.
 4. Klijen aplikacija šalje zahtjeva - upita za podacima serveru (npr. Web serveru)
 5. Web server šalje odgovor (ANSWER).
 6. Klijent aplikacija prikazuje podatke dobijene od Web servera.

Proces pod tačkama 1 i 2 se sastoji od više koraka.

I Prvo su od servera najvišeg nivo (ROOT) traži : "Gdje je .org server?"

 

II upit za .org server: "Gdje je znanje.org?"

 

III upit za znanje.org server: "Gdje je poddomen novo.znanje.org?"

 

Redoslijed dobijanja numeričke adrese, postupak:

 1. Klijent aplikaca šalje upit ROOT DNS serveru za adresu DNS servera koji ima popis svih .org domena. Prvi upit je: "Daj mi adresu DNS servera sa spiskom .org domena". ROOT DNS server sadrži spisak DNS servera po tipu domena ili geografskom prorijeklu.
 2. ROOT DNS server odgovara sa adresom .org DNS servera.
 3. Klijen aplikacija šalje zahtjeva .org DNS serveru: "Daj mi adresu www.znanje.org domena"
 4. .org DNS server odgovara sa adresom www.znanje.org domena.

Tek poslije ovog procesa pribaljanja adrese Klijent aplikacija sa dobijenom adresom šalje upit Web serveru (www.znanje.org) za sadržaj.

   

Index