abc Internet osnove
TCP/IP protokol /TCP/IP PROTOCOL/

TCP/IP je skraćenica za Transmission Control Protocol / Internet Protocol. TCP/IP je komunikacioni protokol za Internet. TCP/IP definiše pravila koje računar mora koristiti za komukaciju sa drugima. TCP/IP definiše kako elektro uređaji (kao računar) trebaju biti povezani na Internet i kako predaja i prijem podataka treba između njih da se odvija

Vaš čitač /BROWSER/ i server koriste TCP/IP da bi se povezali na Internet. Čitač /BROWSER/ koristi TCP/IP da bi pristupio serveru. Server koristi TCP/IP da bi poslao HTML nazad na čitač /BROWSER/.

Vaš E-Mail koristi TCP/IP. Vaš e-mail klijent koristi TCP/IP da se poveže na Internet za slanje i prijem e-mail-a.

Vaša Internet adresa je TCP/IP. VašaInternet adresa "152.132.159.165" je dio standarda TCP/IP protocola (kao i vaše ime domena /DOMAIN NAME/).

TCP - Transmission Control Protocol
TCP se koristi za prenos podataka od aplikacije do mreže.

TCP je odgovoran za podjelju podatka na IP pakete prije slanja i ponovnog povezivanja IP paketa u cljeinu pri prijemu. Korekciju podatka pri prenosu na Internet/Intranet obavlja TCP protokol.

 

Primjer TC protokola - podjela paketa:

Ako jedna aplikacija želi da komunicira sa drugom putem TCP-a ona šalje komunikacioni zahtjev. Ovaj zahtjev mora biti poslan na tačno određenu adresu. Poslije uspostave veze između dvije aplikacije /"HANDSHAKE"/ TCP će zauzeti komunikacionu liniju između dva računara sve dok je ne zatvori jedna od dvije aplikacije.

IP - Internet Protocol
IP brine o kumunikaciji sa drugim računarima.

IP je odgovoran za slanje i prijem paketa podataka na Internetu.

IP ne zauzima komunikacionu liniju između dva računara. IP smanjuje potrebu za mrežnim linijama. Svaka linija može biti korištena između više različitih računara u isto vrijeme. Sa IP se izvodi dijeljenje poruka (ili drugih podataka) u male nezavisne pakete i šalju između računara putem Interneta. IP je odgovoran za "RUTIRANJE" /ROUTING/ svakog pojedinačnog paketa na tačno odredište.

TCP/IP
TCP/IP znači da TCP i IP rade zajedno.

TCP brine o komukiciji izmeđi vašeg aplikacionog softvera (tj. vaš čitač /BROWSER/ i vašeg mrežnog softvera. .

IP brine o komunikacijei sa drugim računarima.

TCP je odgovoran za podjelju podatka na IP pakete prije slanja i ponovno povezivanja IP paketa u cljeinu pri prijemu na odredišnom računaru.

IP je odgovoran za slanje i prijem paketa podataka na ispravnu destinaciju.

TCP/IP je komukacioni protokol za Internet, prenos i prijem podataka na Internetu je baziran na TCP/IP protokolu.

TCP/IP familija protokola /TCP/IP FAMILY OF PROTOCOLS/

Index