abc Internet osnove
OSI model /OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION MODEL/

Animacija sadrži prikaz rada OSI modela.

1. OSI model ima 7 slojeva.

2. Svaki sloj ostvaraje vezu sa odgovarajućim slojem na odredištu.

3. Aplikacioni sloj omogućuje rad sa mrežom. Prima zahtjev od korisnika.

4. PRESENTATION LAYER pretvara podatke u mrežni zapis.

5. SESSION LAYER je odgovoran za početak, trajanje i kraj konekcije između čvorova.

6. TRANSPORT LAYER dijeli podatke u segmente koje spaja na odredištu isti sloj.

7. NETWORK LAYER obezbjeđuje adresiranje na Internetu i određuje putanju paketa pri prenosu. (ROUTER)

8. DATA LINK LAYER je odgovoran za prenos podataka između uređaja.(SWITCH)

9. PHYSICAL LAYER vrši prenos električnih signala (binarni prenos). (REPEATER, HUB, MODEM)

ROUTER

10. ROUTER mijenja sadržaj DATA LINK LAYER i PHYSICAL LAYER.

11. ROUTER briše informacije iz DATA LINK LAYER

12. ROUTER kreira nove informacije u DATA LINK LAYER.

13. Slijedeći ROUTER ponavlja promjenu podata DATA LINK LAYER (postupke 10,11 i 12).

 

Index