Tipovi i tipologija ličnosti

Tip ličnosti označava ceo sistem crta ličnosti. Postoji više podela odnosno tipologije ličnosti.

Švajcarski psihijatar i psiholog Jung razlikuje dva tipa ličnosti:

Međutim većina ljudi pripada mešovitom ili ambivertnom tipu, ali imamo i tzv. Modalni tip ličnosti pod kojim se podrazumevaju crte ličnosti koje su kod jedne grupe stanovništva češće nego kod ostalih.

Šematski prikaz karakteristika četiri klasična tipa temperamenta

Raspodjela prema osobinama introvertiranosti i ekstravertiranosti