GALERIJA

KVIZ

Hemijske veze
Kovalentna veza
Jonska veza
Energije veze
Kristalna rešetka
Metalna veza

JONSKA VEZA

Jonska veza se javlja kada jedan atom "preuzima" elektron od drugog atoma.
Primjeri molekula u kojima je ostvarena jonska veza su molekuli natrijum-hlorida NaCl i kalijum-hlorida KCl.
Objašnjenje jonske veze dato je na primjeru NaCl.Prije formiranja molekula NaCl posmatraju se atomi Na i Cl u osnovnom stanju.
Atom natrijuma u osnovnom stanju ima u jezgru 11 protona i u omotaču 11 elektrona.Raspodjela vjerovatnoće za 10 elektrona
je sferno simetrična i oni se nalaze u sfernim ljuskama oko jezgra.Spoljašnji, jedanaesti elektron većinu vremena provodi
izvan ovih ljuski.
Jezgro elektrona natrijuma sa naelektrisanjem + 11e zajedno sa 10 elektrona, u sfernim ljuskama oko jezgra,
čije je naelektrisanje -10e čine sistem čestica sa sa ukupnim naelektrisanjem +1e.
U atomu hlorida 12 elektrona ima sferno Raspodjela bjerovatnoće za peti spoljašnji elektron
simetričnu raspodjelu vjerovatnoće. od u atomu hlorida (na slici (a) to je predstavljeno
preostalih 5 elektrona 4 imaju simetričnu isprekidanim linijama)
raspodjelu u odnosu na Z osu
Energija jonske veze atoma u molekulu NaCl iznosi 5,14 eV. Može se dokazati da je energija veze u slučaju jonske
veze atoma Na i Cl manja nego kada bi oni bili u kovalentnoj vezi.To je u skladu sa principom da svaki sistem teži da prijeđe
u stanje sa najmanjom energijom.