GALERIJA

KVIZ

Hemijske veze
Kovalentna veza
Jonska veza
Energije veze
Kristalna rešetka
Metalna veza

KOVALENTNA VEZA


Kovalentna veza je odreðena elektronima u molekulskoj orbiti koja je zajednièka za oba atoma.
Elektroni kovalentne veze ne pripadaju pojedinaènim atomima.

Posmatrajuæi kovalentnu vezu dva atoma vodonika u molekulu vodonika.
Pretpostavimo da su oba vodonikova atoma u osnovnom stanju, odnosno u s-orbitalama,
u kojem je stanje elektrona odreðenokvantnim brojevima
n=1
l=0
m1=0
ms=1/2
ms=-1/2
Da se podjetimo da su orbite dio prostora oko jezgra u kojem je najveæe gustina nalaženja za elektron.
Ako bi oba elektrona imali isti spin onda se ne bi moglo vezati u molekulu jer bi se molekule nalazile dva
elektrona sa istim kvantnim brojevima, što je u suprotnosti sa Haulijevim principom.
Prema tome ako jedan atom ima isti spin
ms=1/2 onda drugi atom ima spin ms=-1/2.
Kada se atomi približe elektroni prelaze iz s-orbita u atomima u s-orbitu molekule,
i formira se molekul H2 u osnovnom stanju.
Neutralni molekul H2 ima u orbiti 2 elektrona, a jon H2+ ima u molekulskoj orbiti samo 1 elektron.
Prema tome za kovalentnu vezu nije presudno "udruživanjee" parova elektrona u zajednièku orbitu,
nego je bitno da su jedan ili oba elektrona u orbiti koja je zajednièka za oba jezgra