ANATOMIJA (GRA\A) SRCA

SPOLJA[NI OBLIK


Srce je te{ko oko 270 g. Ima oblik trostrane piramide, ~ija je osa uspravljena nalijevo i nadole. Pretkomore, spijeda imaju malo pro{irenje (U[NIK, AURICULU) i nalaze se iza odgovaraju}ih komora.

Granica izme|u pretkomora i komora nazna~ena je spolja kru`nim vjena~nim `ljebom.

Na prednjoj strani srca (GRUDNJA^NO-REBARNA strana) nalazi se arterijsko plu}no stablo-ARTERIJA PULMONALIS koja odvoji vensku krv iz desne komore u plu}a. Iza nje se nalazi AORTA, koja iz lijeve komore odvodi arterijsku, oksigenisanu krv (oboga}enu O2) u sve dijelove tijela.

Bazu srca ~ine DESNA PRETKOMORA, koja se nagore nastavlja GORNJOM [UPLJOM VENOM -Vena cava superior, a nadole donjom {upljom venom-Vena cava inferior. Ove dvije vene dovode vensku krv iz svih dijelova tijela u desnu pretkomoru,

Bazu srca ~ini tako|e i LIJEVA PRETKOMORA (Atrium dexter) u koju se ulijevaju plu}ne vene.

 

 

Slika 586. Izgled srca sprijeda

Slika 587. Izgled srca odnazad

Slika 599. Arteije i vene srca, sprijeda

Slika 600. Arterije i vene srca, odnazad

Povratak    

Slede}a strana