FIZIOLOGIJA


Srce se kontrakuje 60-70 puta u minutu, kod odraslih osoba. Ono istiskuje istovremeno krv iz desne komore u plu}a i iz lijeve komore u sve ostale dijelove organizma.

Kotrakcija srca naziva se SISTOLA.

Sistoli komora predhodi kratkotrajna sistola pretkomora za vrijeme koje se komore pune krvlju. Poslije ovoga nastupa faza odmora srca (DIJASTOLA), kada se pretkomore pune krvlju i ciklus po~inje iznova.

Zalisci igraju glavnu ulogu kao ventili na pretkomorno-komornim (ATRIO-VENTIKULARNIM), i na arterijskim otvorima (AORTA I PLU]NA ARTERIJA).

Srce raspola`e AUOMATIZMOM: ~ak i kada je izva|eno iz organizma nastavlja da se spontano kontrahuje. U stvari, normalan nadra`aj za sr~anu kontrakciju polazi iz KEJT-FLEKOVOG ~vora, zatim se impuls {iri  do ~vora A[OV-TAVARE i dospjeva do komora preko HISOVOG snopa. Na taj na~in je obezbje|ena uzastopna kontrakcija pretkomora, pa zatim komora, normalnim ritmom zvanim- SINUSNI RITAM. Srce je pot~injeno djelovanju neurovegetativnog sistema:

- PARASIMPATIKUS (VAGUS) - usporava sr~ani ritam

- a SIMPATIKUS - ubrzava.

Mada srce radi automatski, njegov rad je u vezi sa radom drugih organa u ~ovje~ijem organizmu.

Zbog toga se sr~ani rad mijenja u raznim okolnostima tokom `ivota (fizi~ki rad, psihi~ka uzbu|enja, san).

Povratak Slede}a strana