PROVODNI SISTEM SRCA


[irenje kontrakcija srca miokarda odvija se pomo}u posebnog sistema `iv~anih vlakana (NODALNOG TKIVA), koje je smje{teno u samom sr~anom mi{i}u, a sa~injavaju ga KEJT I FLEKOV (Keith and Flack) ~vor koji se nalazi u desnoj pretkomori.

 

Slika 598. Provodni sistem srca

 

- A[OV-TAVARIN (Aschoff-Tawara) ~vor kao i HISOV snop, spaja mi{i}e pretkomora i komora. HISOV snop se prote`e du` me|ukomorske pregrade i na kraju se dijeli na dvije grane, desnu i lijevu. Osim toga, srce je inervisano granama, VAGUSA, kao i SIMPATI^KOG plexusa.

Povratak    Slede}a strana