ZAKLJU^AK


Sumiraju}i do sada iznijete ~injenice o polo`aju, gra|i i  funkciji, name}e se nepobitan zaklju~ak, o tome da je srce vitalni organ tj. jedan od najva`nijih organa organizma.

Ono svojim 24. satnim radom tokom ~itavog `ivota, bez prestanka i bez odmora,dotura te~nost `ivota - krv, a putem nje O2 i druge hranjive materije do svakog organa i svake }elije organizma.

Bez srca nema `ivota, a bez zdravog srca kvalitet `ivota i rada svakog organizmaje lo{iji, siroma{niji, a sam `ivot kao takav kra}e }e trajati.

S obzirom na to, du`nost svakog ~ovjeka je da odre|enim higijensko-dijetetskim re`imom za{titi svoje srce od mogu}ih oboljenja koja mogu dovesti do poreme}ajanjegove funkcije. Zadatak zdravstvene slu`be u tome je ogroman.

Zato `ivite zdravo (umjeren i doziran psihofizi~ki napor, pravilna ishrana, `ivot bez stresa, bez cigareta) da bi Vam srce bilo zdravo i da bi Vam `ivot bio DUG.

Povratak na po~etnu stranu