4. Metalni i papirni novac

Prvobitno funkcionisanje novca je bilo u obliku zlata. Oblici u kojima je zlato funkcionisalo kao novac su bili u vidu komadića, grumenja, pločica i sl.

Međutim tako funkcionisanje je stvaralo mnoštvo problema jer se svaki komad morao posebno vagati, a javljali su se i problemi prenosa i transporta novca. Na taj način je došlo do pojave kovanog novca, koji je imao određenu veličinu i težinu.

Propise o veličini, težini i obliku novca donosila je država. Takav novac se zove moneta, a ona podrazumijeva jedinstven znak i ime novca, pored gore pomenutih veličine i težine.

Funkcionisanje zlata kao novca se uskoro pokazalo kao nepraktično i povezano sa mnogo teškoća. Naime, poroizvodnja novca od zlata je bila veoma skupa, a javili su se i problemi oko plaćanja manje vrijednih roba.

Zbog ovih problema u početku su se počeli koristiti manje vrijedni metali a potom je došlo do pojave papirnog novca.

Početna pojava papirnog novca se vezuje za tzv. bank-note, čija je funkcija u početku bila potvrda za količinu predatkog zlata na čuvanje u banku. Ubrzo su se bank-note počele koristiti u razmijeni dobara, što je i prva pojava papirnog novca. Primjena papirnog novca ima višestruku korist, jer su vijednosti proizvodnje novčanica male, ali su u prometu te vrijednosti bile veoma velike. U početku su za izdavanje papirnog novca postojala dva uslova:

1. Papirni novac mora imati podlogu u zlatu, u vrijednosti emitovanih novčanica koje se nalaze u prometu

2. Obaveza izdavaoca novca da će donosiocu, papirni novac konvertovati u zlato.

Pojava i razvoj papirnog novca je uskoro dovela do toga da je prestala stroga veza zlata i papirnog novca. Tada je postala veoma značajna uloga države, jer je jedino ona mogla biti garant za količinu emitovanog novca. Država tada formira banke koje su se zvale emisione, narodne ili pak centralne banke, koje su bile pod njenom direktnom ingerencijom. U početku, jednini zadatak ovih banaka je bio kreiranje količine novca u opticaju. Razvojem bankarskog sistema ove banke su dobile i nova zaduženja ali je prvobitno zaduženje ostalo primarno.