Magnetni kvantni broj

Pri kretanju po kru`noj putanji elektron (eŻ ) stvara kru`nu struju ,koja stvara sopstveno magnetno polje . Veli~ina koja karakterise  mikro-magnetno  polje kru`ne struje  je orbitalni magnetni moment  elektrona Pm koji se defini{e  formulom

Pm=I*S

gdje je I ja~ina struje  a S povr{ina strujne konture .
Odnos izme|u magnetnog momenta elektrona Pm   i orbitalnog momenta elektrona L

Pm=-(e/2me)L

Vrijednosti magnetnog kvantnog broja:-l,-l+1.....-1,0,1,....l-1,l

kada se atom na|e u spolja{njem magnetnom polju ja~ine (H) nastaje interakcija magnetnog polja  kru`ne struje  elektrona sa spolja{njim magnetnim poljem .osledica je da se mijenja polo`aj orbite  elektrona u prostoru.
Promjenom polo`aja  orbite mjenja se  i polo`aj vektora orbitalnog momenta

Mehani~ki  model na prethodnoj slici ja dat na osnovu klasi~ne mehanike .U kvantnoj mehanici ova pojava se ne mo`e predstaviti mehani~kim modelom.Promjena polo`aja  vektora orbitalnog momenta L u prostoru se odre|uje)

u odnosu na Z osu koja se postavlja  u pravcu i smjeru vektora  ja~ine magnetnog polja (H)>Magnetni kvantni broj m odredjuje projekciju vektora  L na Z osu odnosno na pravac koji je odre|en vektorom ja~ine magnetnog polja H

  

 

back