Orbitalni kvantni broj (l)

Na slede}oj slici predstavljeno je kretanje  elektrona mase m po kru`noj putanji orbiti radijusa r.

U klasi~noj dinamici moment impulsa je vektorska veli~ina ,koja se defini{e formulom

ln=mevnrn

 

U kvantnoj mehanici ,prema analogiji sa  momentom impulsa elektrona uvodi se pojam orbitalnog  momenta elektrona.Orbitalni momenat elektrona ne mo`e se predstaviti mehani~kim modelom koji je dat na slici,niti nekim drugim mehani~kim modelom.Zbog toga se u kvantnoj mehanici uvodi orbitalni momenat elektrona pomo}u matemat~kog formalizma

L=L*L

odnosno, L=Lx+Ly+Lz,  gdje su Lx,Ly,Lz komponente orbitalnog momenta.Uobi~ajeno je da se veli~ina L naziva intenzitet orbitalnog momenta .Op{te rje{enje  stacionarne Schroedingerove jedna~ine daje formulu za kvadrat intenziteta orbitalnog momenta

L=l(l+1)}

 gdje je l orbitalni kvantni broj
Vrijednosti orbitalnog kvantnog broja  l=0,1,2...............n-1

Iz formule   L=l(l+1)}  za dovoljno velike vrijednosti kvantnog broja  l=n-1 slijedi    L=l}

tj.  L=l*}

odakle se dobija formula L=l(h/2) za orbitalni momenat.

Orbitalni kvantni broj ozna~ava orbite atoma. i stanja (podnivoe) u kojima se elektron mo`e nalaziti.

 

l

podnivoi

0

s

1

p

2

d

3

f

4

g

 

back