POLITIKA :

Bosna i Hercegovina se sastoji od 2 entiteta i 1 distrikta. ( distrikt Brcko )

Entiteti su : Republika Srpska i

                Federacija Bosne i Hercegovine

 

Predsjednistvo BiH ima tri clana ( jednog Srbina , jednog Hrvata i jednog Bosnjaka), koji se izmjenjuju  na mjestu predsjednika predsjednistva svake 4 godine .Njih izravno bira narod ( Federacija bira Bosnjaka i Hrvata , a Republika Srpska bira Srbina).Predsjedavajuceg Vijeca ministara imenuje predsjednistvo , a odobrava Parlamentarna skupstina. Predsjdavajuci zatim imenuje ministre.

Parlamentarna skupstina je zakonodavno tijelo BiH. Ima dva doma:Dom naroda  i Predstavnicki dom. Dom naroda se sastoji od 15 delegata , od kojih su dvije  trecine iz Federacije (  5  Bosnjaka i 5 Hrvata ) i jedna trecina iz Republike Srpske ( 5 Srba). Predstavnicki dom  se sastoji iod 42 clana , od kojih se dvije trecine biraju u Federaciji , a jedna trecina u R. Srpskoj.

 

Ustavni sud BiH je najvisa  i konacna istanca u pravnim pitanjima. Ima 9 clanova : 4 se biraju iz Predstavnickog doma Federacije , 2 se biraju iz narodne skupstine Republike Srpske, a tri clana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjednistvom.