1.) Koje godine je Lajbnic konstruisao svoju računarsku mašinu ?

a.) 1673

b.) 1287

c.) 1789