DJELA

Oko 230 Šopenovih djela je sačuvano, iako su neke partiture i djela iz njegovog ranog djetinjstva izgubljena. Stvorio je približno 80 opusa i sva su komponovana za klavir. Preteženo je sve predviđeno za solo izvođenje osim nekoliko djela kamerne muzike i nekoliko koncerata za klavir uz pratnju simfonijskog orkestra. Pored toga, stvorio je

Šopenove kompozicije:

Šopenova druga djela uključuju trio za violinu, violončelo i klavir, fantaziju na teme iz poljskih pjesama uz pratnju orkestra, 19 poljskih pjesama za glas i klavir, zatim sonatu za violončelo i klavir koja je bila i posljednja kompozicija koju je objavio za života

Uobibičajene salonske komade uzdiže do ranga istinskih umjetničkih djela. Dao je doprinos stvaranju novih tipova formi-balada, fantazija, skerca. Etida koja je do Šopena bila instruktivna kompozicija, korištena u nastavi klavira da bi se savladao određeni tehnički problem, kod njega postaje koncertni komad.

Dva klavirska koncerta i jedna baletska svita su jedina djela gdje je korisio orkestar. Posebno su značajna njegova dva klavirska koncerta, komponovana u klasičnoj trostavačnoj formi zrelog koncerta 19. vijeka. Sa pravom je Berlioz za njih napisao da je orkestar u njima „samo pratnja, takoreći hladna i nekorisna”. Klavir je u prvom planu. Šopenovi klavirski koncerti, standardni su deo svjetskog koncertnog repertoara i svuda se rado izvode. Mladi pijanisti ih rado uzimaju za svoja međunarodna takmičenja. To su:

 Prvi koncert, opus 11, e-mol

Ovaj koncert je dovršen 1830. a objavljen i premijerno izveden 1833. godine. Posvećen je pijanisti Fridrihu Kalkbreneru. Tri njegova stava obrazuju cjelinu trajanja 37 minuta. Prvi stav je Allegro maestoso, sav u sonatnom obliku i traje polovinu ukupnog vremena koncerta. Obe njegove teme su veoma izražajne i elegantne, sa prizvukom sjete, bez snažnijih kontrasta. Samo druga tema modulira u E-Dur, a orkestar se kroz cijeli stav tretira kao stereotipna pratnja veoma virtuoznom klaviru. Drugi stav je Romansa – Larghetto u E-Duru i po svom karakteru je jedan nokturno. Inspirisan je Šopenovom ljubavi prema Konstanci Glatkovskoj, a o virtuoznosti klavira svjedoči podatak da se ovaj stav može izvoditi i kao samostalan komad, pisan samo za klavir. Ovdje je orkestar još hladnija pratnja jednoj dražesnoj melodiji klavira. Treći i finalni stav je Rondo – Allegro, opet u E-Duru, na kraju se vraća u osnovni tonalitet, a glavna tema mu je zasnovana na ritmovima krakovjaka, poljske narodne igre. Klavir je ovde još virtuozniji, kroz sve svoje registre, a u drugoj temi, Šopen bez ikakvih ukrasa daje maha lijevoj ruci da nastupa za oktavu ispod desne. Ovaj stav, kroz uvod, razradu i finalnu kadencu, daje maha solisti da iskaže sve bravure klavira kao instrumenta.

Drugi koncert, opus 21, f-mol

Ovaj je koncert dovršen iste 1830. godine, samo nešto prije prvog koncerta, ali je objavljen i premijerno izveden tek 1835. godine. I ovaj je ispočetka bio inspirisan Šopenovom ljubavi prema Konstanci Glatkovskoj, ali je kasnije kad je objavljen, posvećen drugoj Šopenovoj ljubavi, Delfini Potočkoj. Mada je i ovaj koncert dosta virtuozan, briljantnost je nešto potisnuta u korist poetskog izraza. Tri njegova stava obrazuju cjelinu koja traje 35 minuta. Prvi stav je opsežni sonatni Maestoso. Karakterišu ga ritmički izrazita prva i druga lirska tema. U razvojnom dijelu i reprizi nastupaju karakteristični Šopenovi osećaji za obilje maštovitih figuracija, ornamenata i blistave pasaže i tercne nizove. Drugi stav je Romansa – Larghetto i po svom karakteru je opet nokturno, kao i u prvom koncertu. Samo, u njegovom srednjem dijelu se javlja jedan snažan prolom u orkestru iz koga solista u završnom delu, uz blago figuriranje, vraća prvobitno raspoloženje stava. Finalni treći stav je Rondo – Allegro, pisan u stilu sonate, gdje prva tema opet donosi, samo sada više lirsku, poljsku narodnu igru krakovjak. Epizode stava se smjenjuju u formi mazurke u orkestru i lirskih solo partija u klaviru, da bi nakon burnih ritmova poljskog obereka, u kadenci, solista ponovo dobio priliku da iskaže sve viruozne mogućnosti solo klavira.

↑Povratak na vrh stranice

←Povratak na početnu stranicu