Poglavlje 8 : Prikazivanje crteža

 

 

 

Načini prikazivanja crteža

Pomjeranje crteža

Komana ZOOM

Prozor Aerial View

Imenovanje prikaza crteža

Kombinovanje okvira za prikaz

Rotacija pravca skoka kursora

Korisnički koordinatni sistemi

Izometrijsko crtanje


Načini prikazivanja crteža

    AutoCAD je vektorski program što znači da podatke o objektima čuva u obliku koordinata i jednačina. Kada prikazujete crtež AutoCAD pretvara vektorske podatke u piksele. Ovaj proces se naziva regeneracija. Tokom otvaranja crteža na komandnom prozoru možete primjetiti poruku : Regenerating model.
    Regenerisanje cijelog crteža može da potraje. Da bi se izbjeglo regenerisanje svaki put AutoCAD u memoriji računara čuva virtuelni ekran. AutoCAD ne mora ponovo da regeneriše cijeli crtež - on će ga samo ponovo iscrtati, odnosno osvježiti. Precrtavanje crteža je brže od regenerisanja.

    Ove opcije se koristi pomoću komandi REDRAW i REGEN .

 

Pomjeranje crteža

    Često se dešava da ne možete prikazati cijeli crtež na ekranu. Stoga vam je neophodan način da sagledate dijelove crteža koje u određenom dijelu ne vidite na ekranu. Komandom PAN možete da pomjerate crtež u bilo kom smijeru i koliko god hoćete. Pomoću ekranskih traka crtež možete da pomjerate horizontalno i vertikalno.

        Komanda Pan
    
Komandom PAN crtež se pomjera u zadam smjeru i zadato rastojanje se ne mijenja. Kada crtež pomjerate pokretanjem kursora pomjeranje se izvodi u realnim vremenu. Kada hoćete da pomjerite crtež, sa standardne palete odaberite Pan Realtime.
    Da biste izašli iz režima pritisnite Esc, taster Enter ili započnite bilo koju drugu komandu.

        Korišćenje traka za pomjeranje

    Kao i u svakom drugom Windiwsovom programu, koristeie ekranske trake za pomjeranje crteža horizontalno ili vertikalno. Na taj način, međutim, ne možete lako da predvidite veličonu pomaka crteža. Zbog toga su trake za pomjeranje manje praktične nego komanda PAN.

                                                                                                                                                            Vidi Primjer


Komanda Zoom

    Komanda ZOOM omogućava da crtež približavate (uvećavate) i udaljavate, kao objektivom za zumiranje.  Kada zumirate u realnom vremenu, crtež će se uvećavati ili smanjivati u zavisnosti od pomjeranja kursora.

                                                                                                                                                  Vidi Primjer


Prozor Aerial View

    U AutoCAD-u prikaz u prozoru Aerial View je poboljšana verzija opcije ZOOM. U prozoru Aerial View crtež možete da zumirate i da ga pomjerate. Za otvaranje prozora odaberite View ►Aerial View.

 

 

 

 Ovaj prozor je najkorisniji za prikazivanje velikih mapa ili osnova građevinskih objekata , kao i za sve crteže koji sadrže mnogo detalja. Možete ga koristiti transparentno.

 

 

 

 

 

 

 

Imenovanje prikaza crteža

    Prikaz je itgled crteža na ekranu. Tako se može prikazati bilo koji dio crteža, pri bilo kom uvećanju. Kada na ekranu pritisnete bilo koji dio crteža možete mu dati ime i snimiti ga.

            Snimanje prikaza crteža

    Najprije na ekranu podesite prikaz koji hoćete da snimte. Zatim odaberite View ►Named Views.

Kada otvorite ovaj okvir za dijalog on će sadržati samo tekući prikaz. Pritisnite dugme New da biste otvorili prozor New View. U polie View name upišite ime novog prikaza.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Otvaranje sačuvanih prikaza

    Pomoću okvira za dijalog View lako ćete pozvati bilo koji snimljeni prikaz crteža.
Uradite sledaće:

  1. Odaberite View ►Named Views.

  2. Odaberite prikaz crteža koji želite da se pojavi na ekranu.

  3. Pritisnite dugme Set Current.

  4. OK.

                                                                                                                                                        Vidi Primjer

 

Kombinovanje okvira za prikaz

    Komanda Viewports omogućava da ekran podjelite u više pravougaonih okvira za prikaz. U svaki od ovih okvira možete da smjestite različit prikaz crteža. Svrha ovako povezanih prikaza crteža jeste olakšavanje crtanja.

            Konfigurisanje povezanih okvira za prikaz

    Kada kombinujete prikaze, Treba da odlučite kako da ih rasporedite na ekranu. AutoCAD nudi nekoliko gotovih konfiguracija ali takođe možete i sami da ih napravite.

            Pravljenje povezanih okvira za prikaz

    Da biste okviru u kojem radite dodali nov okvir i s njim ga povezali, odaberite View ►Viewports. Time ćete otvoriti podmeni sa AutoCAD-ovm gotovim konfiguracijama okvira. Podmeni vam pruža priliku da odaberete do četri kombinacije okvira, poslije čega treba da odgovorite na zahtjeve za unos koji će se pojaviti na komandnoj liniji.

                                                                                                                                                        Vidi Primjer
            Uklanjanje povezanih okvira za prikaz

    Jedan od povezanih okvira možete da uklonite ako ga spojite s drugim okvirom.

                                                                                                                                                        Vidi Primjer
 

Rotacija pravca skoka kursora

    Na određenim crtežima znatan broj objekata mora biti pod nekim uglom koji nije prav. Ponekad je korisno da rotirate končanice tako da se one poklope s glavnim uglovima na crtežu. To možete postići na četiri načina:

 

Korisnički koordinatni sistemi

    U AutoCAD-u se standardno koristi svjetski koordinatni sistem (engl. World Coordinate System). Njegov početak je u tački 0,0, a mjerenje ugla počinje iz smjera istoka.

    Korisnički koordinatni sistem možete lako da napravite i da snimite tajedno sa crtežom. Kada definišete korisnički koordinatni sistem za dvodimenzionalan crtež, zadajte ugao rotacija osa X i Y, kao i koordinatni početak. Koordinatni početak tadfa dobija koordinate 0,0.

 

 

    Početak koordinatnog sistema možete mjenjati
                                                                                                                                                        Vidi Primjer

            Podešaavnje prikaza ikonice UCS

    Ikonicu UCS možete potpuna da uklonite. Ako dvodimenzionalan crtež ne radite u podešenom koordinatnom sistemu, nema razloga da ikonica stoji na ekranu.
    Da biste podesili prikazivanje ikonice UCS-a odaberite View ►Display ►Ucs Icon. Otvoriće se podmeni sa slaedećim stavkama :

Slika prikazuje okvir za dijalog UCS Icon u kome podežavate izgled ikonice UCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izometrijsko crtanje

    Izometrijskim crtanje se postiže trodimenzionalan utisak objekata nacrtanih u ravni. Umjesto kvadrata koji predstavljaju srane kocke crtaju se paralelogrami, što kocki daje prostornu dimenziju.

            Izometrijske ravni

    AutoCAD koristi komandu ISOPLANE da bi končice rotiraoza ugao koji je potreban za izometrijsko crtanje. Zatim se redom prebacijete iu jedne u drugu izometrijsku ravan da biste u njima crtali.

            Crtanje u izometrijskom režimu

                                                                                                                                                        Vidi Primjer