6.1..Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara.

Opis rješenja: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema. Dvocifren broj izgleda: broj = x*101 + y*100 , Program izvodi učitavanje dvocifrenog broja a, izračunava sumu njegovih cifara i ispisuje rezultat.

Listing programa:

// Sumu cifara dvocifrenog broja 
package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P06411103 {
	public static void main(String[] args)	{
	Scanner input = new Scanner (System.in);
	
	System.out.println("Sumu cifara dvocifrenog broja ");
	System.out.println("Dvocifreni broj ");
	int a = input.nextInt();
	int x, y, s;
	y = a%10;
	x = a/10;
	s = x + y;
	System.out.println("broj= " + a + " " + "cifra jedinica= " + y +" " + "cifra desetica =" + x +" " +"suma cifara =" + s); 
	}
}

Ispis na ekranu:

Index