Algoritmi - Programski jezici Pascal i Java
Linijska strukura

1 Napisati program za upis i ispis broja. Algoritam, Pascal, Java
2 Napisati program za ispis sume dva broja Algoritam, Pascal, Java
3 Izračunati kvadrat upisanog broja. Algoritam, Pascal, Java
4 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Algoritam, Pascal, Java
5 Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Algoritam, Pascal, Java
6 Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Algoritam, Pascal, Java
7 Izračunati površinu kvadrata. Algoritam, Pascal, Java
8 Izračunati obim kvadrata. Algoritam, Pascal, Java
9 Izračunati dijagonalu kvadrata. Algoritam, Pascal, Java
10 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Algoritam, Pascal, Java
11 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Algoritam, Pascal, Java
12 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Algoritam, Pascal, Java
13 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Algoritam, Pascal, Java
14 Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga. Algoritam, Pascal, Java
15 Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. Algoritam, Pascal, Java
16 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Algoritam, Pascal, Java
17 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Algoritam, Pascal, Java
18 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Algoritam, Pascal, Java
19 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Algoritam, Pascal, Java
20 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Algoritam, Pascal, Java
21 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Algoritam, Pascal, Java
22 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Algoritam, Pascal, Java
23 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznate katete. Algoritam, Pascal, Java
24 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Algoritam, Pascal, Java
25 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritam, Pascal, Java
26 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritam, Pascal, Java
26_1 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Algoritam, Pascal, Java
27 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Algoritam, Pascal, Java
28 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Algoritam, Pascal, Java
29 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Algoritam, Pascal, Java
30 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Algoritam, Pascal, Java
31 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Algoritam, Pascal, Java
32 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Algoritam, Pascal, Java
33 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu. Algoritam, Pascal, Java
34 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Algoritam, Pascal, Java
36 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Algoritam, Pascal, Java
37 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Algoritam, Pascal, Java
38 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Algoritam, Pascal, Java
39 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Algoritam, Pascal, Java
40 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Algoritam, Pascal, Java
41 Napisati program za računanje godina starosti. Algoritam, Pascal, Java
42 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Algoritam, Pascal, Java
43 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Algoritam, Pascal, Java
44 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Algoritam, Pascal, Java
45 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Algoritam, Pascal, Java
46 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Algoritam, Pascal, Java
47 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Algoritam, Pascal, Java
50 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Algoritam, Pascal, Java
51 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Algoritam, Pascal, Java
52 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Algoritam, Pascal, Java
53 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. Algoritam, Pascal, Java
54 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. Algoritam, Pascal, Java
55 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Algoritam, Pascal, Java
56 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Algoritam, Pascal, Java
57 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 Algoritam, Pascal, Java
58 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) Algoritam, Pascal, Java
60 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2
Algoritam, Pascal, Java
61 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Algoritam, Pascal, Java
62 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Algoritam, Pascal, Java
63 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Algoritam, Pascal, Java
64 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. Algoritam, Pascal, Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index