Programski jezici Pascal i Java
Linijska strukura

1 Napisati program za upis i ispis broja. Pascal - Java
2 Napisati program za ispis sume dva broja Pascal - Java
3 Izračunati kvadrat upisanog broja. Pascal - Java
4 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Pascal - Java
5 Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Pascal - Java
6 Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Pascal - Java
6_7 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. Pascal - Java
7 Izračunati površinu kvadrata. Pascal - Java
8 Izračunati obim kvadrata. Pascal - Java
9 Izračunati dijagonalu kvadrata. Pascal - Java
10 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Pascal - Java
11 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Pascal - Java
12 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Pascal - Java
13 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Pascal - Java
14 Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga. Pascal - Java
15 Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. Pascal - Java
16 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Pascal - Java
17 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Pascal - Java
18 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Pascal - Java
19 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Pascal - Java
20 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Pascal - Java
21 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Pascal - Java
22 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Pascal - Java
23 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznate katete. Pascal - Java
24 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Pascal - Java
25 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal - Java
26 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal - Java
26_1 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Pascal - Java
27 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Pascal - Java
28 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Pascal - Java
29 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Pascal - Java
30 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Pascal - Java
31 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Pascal - Java
32 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Pascal - Java
33 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu. Pascal - Java
34 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Pascal - Java
35 Napisati program za ispis unesenog znaka i njegovog ASCII broja Pascal - Java
36 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Pascal - Java
37 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Pascal - Java
38 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Pascal - Java
39 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Pascal - Java
40 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Pascal - Java
40_3 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u kilobajtima u veličinu u bajtima. Pascal - Java
41 Napisati program za računanje godina starosti. Pascal - Java
42 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Pascal - Java
43 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Pascal - Java
44 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Pascal - Java
45 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Pascal - Java
46 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Pascal - Java
47 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Pascal - Java
48 Izračunati vrijednost sinusne i kosinusne funkcije za učitani ugao u radijanima. Pascal - Java
50 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Pascal - Java
51 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Pascal - Java
52 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Pascal - Java
53 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. Pascal - Java
54 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. Pascal - Java
55 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Pascal - Java
56 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Pascal - Java
57 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 Pascal - Java
58 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) Pascal - Java
59 Napisati program za izračunavanje količnika i ostatka pri dijeljenju 7 sa 2 ( DIV i MOD) Pascal - Java
60 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2
Pascal - Java
61_01 Učitati vrijednost ugla u radijanima i ispisati sinus datog ugla i kosinus datog ugla. Pascal - Java
61 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal - Java
62 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal - Java
63 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Pascal - Java
64 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. Pascal - Java
65 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal - Java
66 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal - Java
67 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal - Java
68 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal - Java
69 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal - Java
70 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)
Pascal - Java
110 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Pascal - Java
115 Sabrati dva generisana četverocifrena slučajana broja. Pascal - Java
142 Generisati dva četverocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja. Sabrati cifre stotica prvog i desetica drugog broja. Pascal - Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index