Algoritmi - Programski jezici Pascal i Java
Ciklična strukura - REPEAT - DO WHILE - petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. Algoritam - Pascal - Java
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Algoritam - Pascal - Java
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. Algoritam - Pascal - Java
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. Algoritam - Pascal - Java
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam - Pascal - Java
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam - Pascal - Java
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam - Pascal - Java
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
9 Ispisati prvih n prirodnih brojeva unazad. Algoritam - Pascal - Java
9_1 Ispisati prirodne brojeve od 3 do n. Algoritam - Pascal - Java
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. Algoritam - Pascal - Java
11 Ispisati recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
12 Ispisati dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. Algoritam - Pascal - Java
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. Algoritam - Pascal - Java
16_01 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
16_02 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
16_03 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
16_04 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
16_05 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
16_06 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
16 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
16_1 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
18 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
19 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n. Algoritam - Pascal - Java
20 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n. Algoritam - Pascal - Java
21 Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
22 Izračunati i ispisati sumu prirodne brojeve do 100. Algoritam - Pascal - Java
23 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodne brojeve do 100. Algoritam - Pascal - Java
24 Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
25 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - Java
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - Java
28 Izračunati i ispisati sumu reciproćnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n). Algoritam - Pascal - Java
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - Java
30 Izračunati i ispisati sumu niza:1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n . Algoritam - Pascal - Java
30_1 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
30_2 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
31 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
32 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
33 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od k do n. Algoritam - Pascal - Java
34 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - Java
35 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
35_1 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
35_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. Algoritam - Pascal - Java
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
37_01 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
37_02 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. Algoritam - Pascal - Java
37_03 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. Algoritam - Pascal - Java
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam - Pascal - Java
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam - Pascal - Java
41 Izračunati sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. Algoritam - Pascal - Java
42 Izračunati proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
42_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
42_2 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
45 Izračunati proizvod prirodnih od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
45_1 Izračunati proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
45_2 Izračunati proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. Algoritam - Pascal - Java
45_3 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
45_4 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
46 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
46_1 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
46_2 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
46_3 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
52 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. Algoritam - Pascal - Java
53_01 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - Java
53_02 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - Java
53_03 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
53_04 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
53_06 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam - Pascal - Java
53 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. Algoritam - Pascal - Java
56 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam - Pascal - Java
57 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. Algoritam - Pascal - Java
59_01 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
59_02 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
59_03 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam - Pascal - Java
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - Java
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - Java
64 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam - Pascal - Java
65 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam - Pascal - Java
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. Algoritam - Pascal - Java
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
74 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam - Pascal - Java
75 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. Algoritam - Pascal - Java
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
100 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
Algoritam - Pascal - Java
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
Algoritam - Pascal - Java
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
Algoritam - Pascal - Java
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
Algoritam - Pascal - Java
105 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
107 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
109 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
111 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
113 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
115 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
117 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
118 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
119 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
120 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
Algoritam - Pascal - Java
131 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
132 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
133 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
134 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
135 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
136 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java
137 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam - Pascal - Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index