Algoritmi, BASIC, PASCAL, C++, Java, C i Python programi - 7x
Ciklična strukura - WHILE - petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
9_1 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
12 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_01 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_02 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_03 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_04 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_05 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_06 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_1 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
18 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
19 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
20 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
21 Suma prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
22 Saberi prirodne brojeve do 100. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
23 Saberi parne prirodne brojeve do 100. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
24 Suma prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
25 Suma prirodnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
28 Napisati program za ispis sume recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
29 Izračunati i ispisati sumu recipročnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
31 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
32 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
33 Suma parnih prirodnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
34 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
35 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
35_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
35_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_01 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_02 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_03 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
38_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
41 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
42_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
45 Proizvod prirodnih od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
45_3 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
46 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
46_3 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
49 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
50 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
51 Proizvod prirodnih od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
56 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
57 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
72_01 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
72_02 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
72_04 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index