abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Suma prirodnih od K do N - u tri petlje

Primjer 1. Suma prirodnih brojeva od k do n.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u 3 petlje:


Slika 1. Suma prirodnih brojeva od k do n

Ključni dijelovi dijagrama
Legenda:
----------- Početne vrijednosti.
-----------
Krajnje vrijednosti.


Slika 2. Suma prirodnih od k do n - u tri petlje

 

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index