abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja

Primjer 1. Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u 3 petlje:


Slika 1. Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja

Ključni dijelovi dijagrama
Legenda:
----------- Početne vrijednosti.
-----------
Krajnje vrijednosti.


Slika 2. Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja

 

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index