abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja

Primjer 1. Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u 3 petlje:

Suma prirodnih od 1 do N

Suma parnih od 1 do N

Suma neparnih od 1 do N

Slika 1. Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja

Ključni dijelovi dijagrama
Legenda:
----------- Početne vrijednosti.
-----------
Krajnje vrijednosti.

Suma prirodnih od 1 do N

Suma parnih od 1 do N

Suma neparnih od 1 do N

Slika 2. Djeljivost - Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja

 

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index