abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja

Primjer 1. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u WHILE petlji:


Ključni dijelovi dijagrama
Legenda:
----------- Početne vrijednosti.
-----------
Krajnje vrijednosti.

Slika 1. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index