abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
Riješeni primjeri - IF THEN

Primjer 1. Učitati broj a. Ako je učitani broj a veći od nule napisati "POZITIVAN"
Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a>0 u naredbi IF izvodi se pore|enje da li je upisana vrijednost pozitivna. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "POZITIVAN", inače za ostale slučajeve nema ispisa. Ovo je provjera da li je broj pozitivan tj. veći od nule


Slika 1. Učitati broj a. Ako je učitani broj a veći od nule napisati "POZITIVAN"

Primjer 2. Provjeriti da li je od dva učitana broja prvi djeljiv sa drugim.
Opis rješenja: Upisati dvije vrijednosti (a, b). Provjera da li je prvo upisani broj (a) djeljiv sa drugim se izvodi sa logičkim izrazom a MOD b =0 u naredbi IF. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje DJELJIV, inače nema ispisa. Logički izraz za provjeru djeljivosti (a MOD b = 0) je istinit ako je a djeljivo sa b i tada se na ekranu ispisuje DJELJIV. Inače za ostale slućajeve nema ispisa. Naredbom a MOD b se izra~unava ostatak dijeljenja broja a sa brojem b. Ostatak dijeljenja je! jednak! 0 ako je broj a djeljiv sa brojem b.


Slika 2. Provjeriti da li je od dva učitana broja prvi djeljiv sa drugim

 

Razgranata šema - IF THEN

Razgranata šema - IF THEN ELSE

Razgranata struktura - zadaci

Index