abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Faktorijel - Riješeni primjeri 4

Primjer 1. Izračunati sumu faktorijela prvih n prirodnih brojeva (S = 1! + 2! + 3! + … + N!).
Opis rješenja:.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Slika 1. Izračunati sumu faktorijela prvih n prirodnih brojeva (S = 1! + 2! + 3! + … + N! (FOR, WHILE i REPEAT petlja)

 

Primjer 2. Izračunati sumu S faktorijela brojeva djeljivih sa 4 od 1 do učitanog broja N (S = 4! + 8! + 12! + … +N!.
Opis rješenja:.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Slika 2. Izračunati S prema izrazu: S = 4! + 8! + 12! + … +(N)! (FOR, WHILE i REPEAT petlja)

 

Primjer 3. Izračunati sumu S faktorijela brojeva djeljivih sa 4 od 1 do četverostruke vrijednosti učitanog broja N (S = 4! + 8! + 12! + …+(4N)!.
Opis rješenja:.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Slika 3. Izračunati S prema izrazu: S = 4! + 8! + 12! + … +(4N)! (FOR, WHILE i REPEAT petlja)

Primjer 4. Izračunati sumu S recipročnih vrijednosti faktorijela brojeva od 1 do vrijednosti učitanog broja N (S = 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + …+(1/N)!.
Opis rješenja:.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Slika 4. Izračunati sumu S recipročnih vrijednosti faktorijela brojeva od 1 do vrijednosti učitanog broja N (S = 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + …+(N)!

Primjer 5. Izračunati sumu S recipročnih vrijednosti faktorijela brojeva djeljivih sa 4 od 1 do četverostruke vrijednosti učitanog broja N (S = 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + …+(1/4N)!.
Opis rješenja:.

FOR petlja

WHILE petlja

REPEAT petlja

Slika 5. Izračunati sumu S recipročnih vrijednosti faktorijela brojeva djeljivih sa 4 od 1 do vrijednosti učitanog broja N (S = 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + …+(1/4N)!. (FOR, WHILE i REPEAT petlja)

FOR petlja - Riješeni zadaci
WHILE petlja - Riješeni zadaci
REPEAT petlja - Riješeni zadaci
Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index