abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
Riješeni primjeri - Kombinovani zadaci

Primjer 1. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature na}i najveći.
Opis rješenja: Vrijednosti tri broja se učitavaju sa tastature. Pretpostavimo da je varijabla a najve}a i njenu vrijednost pridru‘ujemo varijabli max. Zatim poredimo da li je b ve}e od max, ako jeste tad max postaje b. Slijede}e pore|enje je da li je c ve}e od max. Ako je c veće od max tad je to nova vrijednost max..


Slika 1. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature na}i najveći

Daljnji rad: Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati slijedeće poruke: 0-12 prije podne, 12-18 poslije podne, 18-24 vece.

Primjer 2. Provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula.
Opis rješenja: Zadatak ima tri ispisa, me|utim može se rije{iti sa dvije IF naredbe budu}i da naredba IF THEN ELSE sadr‘i dvije mogu}nosti. Sa prvom se eliminiše jedno rješenje, a sa njenim ELSE dijelom se prelazi na odlučivanje o drugom i trećem rje{enju. Izbor između ove druge dvije mogu}nosti se izvodi sa novom (drugom) IF THEN ELSE naredbom.


Slika 2. Provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula

Primjer 3 .Napisati program za izra~unavanje vrijednosti y prema izrazu
:
Opis rješenja: Zadatak ima tri ispisa, međutim može se riješiti sa dvije IF naredbe budući da naredba IF THEN ELSE sadrži dvije mogućnosti. Sa prvom se eliminiše jedno rješenje, a sa njenim ELSE dijelom se prelazi na odlučivanje o drugom i trećem rješenju. Izbor između ove druge dvije mogućnosti se izvodi sa novom (drugom) IF THEN ELSE naredbom.


Slika 2. Z je 1 za vrijednosti x veće i jednake 0 inače z je nula

 

Razgranata šema - IF THEN

Razgranata šema - IF THEN ELSE

Razgranata struktura - zadaci

Index