Algoritmi abc - linijska struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Obim kruga
Obim kvadrata
Obim kvadra
Obim pravougaonika