Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako nije ispisati NIJE PARAN.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 7. Ako nije ispisati NIJE PARAN.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 7. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 7. Ako nije ispisati NIJE DOBAR.