Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2 ispisati PARAN, inače ispisati NIJE PARAN.
Učitati a. Ako je djeljiv sa 3 ispisati PARAN, inače ispisati NIJE PARAN.
Učitati a. Ako je veći od 2 ispisati PARAN, inače ispisati NIJE PARAN.
Učitati a. Ako je djeljiv sa 4 ispisati PARAN, inače ispisati NIJE PARAN.