Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je a manje ili jednako nula Ispisati POZITVNO.
Učitati a. Ako je a nula ispisati POZITVNO.
Učitati a. Ako je a manje od nule Ispisati POZITVNO.
Učitati a. Ako je a veće od nule Ispisati POZITVNO.