Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati proizvod brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n.
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n.
Izračunati sumu brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n.
Izračunati broj brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n.