abc algoritmi - Linijska i razgranata struktura - test priprema

Pitanje broj: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ispisati a, ako je nula ili manji od nule.
Učitati a. Ispisati a, ako je pozitivan.
Učitati a. Ako je a jednako 0 Ispisati NULA.
Učitati a. Ispisati a, ako je veći ili jednak nuli.