Algoritmi abc - linijska struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Površina P pravougaonika sa stranicama a i b.
Suma x i polovine z.
Poluproizvod brojeva x i z.
Poluproizvod brojeva x i z.