Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati x. Ako je x nije veće od 5 tada je x=6, inače je y=3
Učitati x. Ako je x manje od 5 tada je y=3, inače je y=6
Učitati x. Ako je x nije veće od 5 tada je y=6, inače je y=3
Učitati x. Ako je x veće od 5 tada je y=13, inače je y=6