Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je a nije djeljiv sa 2, ispisati Broj nedjeljiv.
Učitati a. Ako a nije djeljiv sa 4, ispisati Broj nije djeljiv sa 4.
Učitati a. Ako je a nije djeljiv sa 3, ispisati Broj nedjeljiv.
Učitati a. Ako je a nije djeljiv sa 4, ispisati Broj neparan.