Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 3, Ispisati DJELJIV.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 2, Ispisati DJELJIV.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati DJELJIV.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 5, Ispisati NIJE DJELJIV.