Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
Ako je učitani broj neparan ispiši NIJE DJELJIV.
Provjeriti da li je upisani broj nije djeljiv sa 5. Ako jeste ispisati NIJE DJELJIV.
Ispiši NIJE DJELJIV ako 3 nije djeljiv sa upisanim brojem.