Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Suma prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
Ispisati prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
Prebrojati prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.
Proizvod prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.