Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati proizvod brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od k do n.
Izračunati sumu brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od k do n.
Izračunati broj brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od k do n.
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva djeljivih sa 7 u intervalu od k do n.