6.4.. Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati obim.

Listing programa:

REM 06411147
CLS
INPUT "Unesi povrsinu i stranicu pravougaonika",P,a
b = P / a
O = a * 2 + b * 2
PRINT "Obim pravougaonika je ", O
END

Ispis na ekranu:

Index