6.1.. Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

1  REM BP2_7
10 INPUT "Dva broja "; x, y
20 c = x * y
30 d = x - y
40 e = c - x + y
50 PRINT "x="; x, "y=";y
60 PRINT "c= "; c, "d= "; d, "e= "; e
70 END

Index