Programski jezici Pascal i C++
Linijska strukura

1 Napisati program za upis i ispis broja. Pascal - C++
2 Napisati program za ispis sume dva broja Pascal - C++
3 Izračunati kvadrat upisanog broja. Pascal - C++
4 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Pascal - C++
5 Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Pascal - C++
6 Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Pascal - C++
6_7 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. Pascal - C++
7 Izračunati površinu kvadrata. Pascal - C++
8 Izračunati obim kvadrata. Pascal - C++
9 Izračunati dijagonalu kvadrata. Pascal - C++
10 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Pascal - C++
11 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Pascal - C++
12 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Pascal - C++
13 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Pascal - C++
14 Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga. Pascal - C++
15 Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. Pascal - C++
16 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Pascal - C++
17 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Pascal - C++
18 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Pascal - C++
19 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Pascal - C++
20 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Pascal - C++
21 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Pascal - C++
22 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Pascal - C++
23 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznate katete. Pascal - C++
24 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Pascal - C++
25 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal - C++
26 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Pascal - C++
26_1 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Pascal - C++
27 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Pascal - C++
28 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Pascal - C++
29 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Pascal - C++
30 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Pascal - C++
31 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Pascal - C++
32 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Pascal - C++
33 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu. Pascal - C++
34 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. Pascal - C++
35 Napisati program za ispis unesenog znaka i njegovog ASCII broja Pascal - C++
36 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Pascal - C++
37 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Pascal - C++
38 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Pascal - C++
39 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Pascal - C++
40 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Pascal - C++
41 Napisati program za računanje godina starosti. Pascal - C++
42 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Pascal - C++
43 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Pascal - C++
44 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. Pascal - C++
45 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Pascal - C++
46 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Pascal - C++
47 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Pascal - C++
48 Izračunati vrijednost sinusne i kosinusne funkcije za učitani ugao u radijanima. Pascal - C++
50 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Pascal - C++
61_01 Učitati vrijednost ugla u radijanima i ispisati sinus datog ugla i kosinus datog ugla. Pascal - C++
62 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal - C++
63 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Pascal - C++
64 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. Pascal - C++
65 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal - C++
66 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal - C++
67 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Pascal - C++
68 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre. Pascal - C++
69 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Pascal - C++
70 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)
Pascal - C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index