paleta format
glavna strana sadržaj

glavna strana prethodna strana kompatibilnost

Dizajniranje Web strane u prikazu Page

    Većinu formatiranja teksta na Web strani obavljaćete u prikazu Page alatkama sa palete za formatiranje (Formatting), koja je prikazana na slici.
     Paleta za formatiranje sadrži i neke alatke u obliku grafičkih tastera koji ne rade ono što rade njihovi parnjaci u drugim Office-ovim aplikacijama.

paleta za formatiranje !!!

Style: stilovi na listi su HTML stilovi koje ne možete da prilagođavate na način na koji  ste to navikli u programima za obradu teksta ili programima za pripremu štampe. Formatiranje možete da primjenite na tekst ne brinući o tom koji mu je HTML stil dodijeljen.
Font: sa ove padajuće liste možete tekstu da dodijelite željeni font.
Font Size: izabranom tekstu se sa ove liste dodijeljuje veličina slova. Izbor je sužen zbog ograničenja HTML-a.
Bold: izabrani tekst ispisuje polucrnim slovima.
Italic: izabrani tekst ispisuje kurzivom. ( Vrati se na sliku )
Underline: podvlači izabrani tekst.
Align Left: izabrani tekst ili više njih poravnava uz lijevu marginu.
Center: izabrani pasus ili više njih centrira između margina.
Align Right: izabrani pasus ili više njih poravnava uz desnu marginu. Novost u Front Page-u 2002 je da Html podržava poravnavanje uz obe margine pomoću alatke Justify.
Numbering: izabranim pasusima dodjeljuje redne brojeve. ( Vrati se na sliku )
Bullets: izabrane pasuse uvlači i ispred njih stavlja oznaku.
Increase Indent: uvlači kompletne izabrane pasuse udesno.
Decrease Indent: poništava uvlačenje, tj. pomjera izabrane pasuse ulijevo.
Highlight Color: ističe izabrani tekst bojenjem njegove pozadine.
Font Color: izabranom tekstu dodjeljuje boju.
   
    Izabranom tekstu možete da dodijelite osobine fonta služeći se paletom alatki za formatiranje. Prvo izaberete tekst, a zatim pritisnete dugme na paleti. Možete, na primjer, da promijenite vrstu fonta izabranog teksta birajući ga sa padajuće liste Font, veličinu slova birajući je sa padajuće liste Font Size ili da ga ispišete polucrno pritiskajući dugme Bold - osnovni postupak je uvijek isti.
    Izabranom tekstu dodjeljujete boje pritiskajući strelicu pored dugmeta Font Color.
Time otvarate paletu boja Font Color koju možete da smjestite i usred  ekrana, naravno povlačenjem zaglavlja same palete. (Vidi sliku dole)

font color !!!

<<Standardna paleta    Top    Kompatibilnost>>