tekstualne web strane
glavna strana sadržaj

glavna strana paleta format

Dizajniranje Web strane u prikazu Page

    Elemente sadržaja pojedinih Web strana raspoređujete u prikazu Page gdje ćete i provesti najviše vremena. U prikazu Page možete da dodajete, uređujete i formatirate stvarni sadržaj Web strana. U njemu možete i da pravite nove strane. One neće biti automatski povezane sa vašom prezentacijom, niti će imati komande za navigaciju. Međutim, dok pravite sadržaj takvih strana, možete naizmjenično prelaziti između prikaza Page i prikaza Navigation, i na kraju te strane povezati sa prezentacijom.
    Savjet je da ipak počnete od Front Page-ove Web prezentacije čak i kada imate samo jednu Web stranu, jer tada Front Page izvršava mnoge stvari koje biste inače sami morali uraditi. Prilikom startovanja Front Page-a 2002 otvara se nova strana u prikazu Page.
    Ukoliko imate iskustva sa drugim Windows-ovim programima, možda će vam palete sa standardnim alatkama i alatkama za formatiranje, koje se nalaze u vrhu prikaza Page izgledati poznato. Mnoge alatke (New Page, Copy, Paste i druge) rade u Front Page-u isto što i u drugim Windows-ovim programima, a veoma liče na alatke iz drugih Office-ovih aplikacija.

standardna paleta alatki !!!

New Page: pravi novu stranu sa temom i zajedničkim ivicama, ali bez konkretnog sadržaja.
( Vrati se na sliku )
Open: otvara postojeće Web strane.
Save: snima otvorenu Web stranu.
Publish Web: objavljuje Web prezentaciju šaljući je sa lokalnog računara na neku lokaciju na internetu ili na lokalnoj mreži.
Folder List: prikazuje (ili skriva) listu direktorijuma i datoteka povezanih sa Web prezentacijom. ( Vrati se na sliku )
Print: štampa Web strane na lokalnom štampaču.
Preview in browser: prikazuje Web stranu u podrazumijevanom Web čitaču.
Spelling: provjerava pravopis teksta na Web strani.
Cut: isjeca izabrani tekst ili objekte i prenosi ih na Clipboard. Sadržaj Clipboard-a možete da vidite na desnoj strani radne površine ako vam je uključen Task Pane. ( Vrati se na sliku )
Copy: kopira izabrani tekst ili objekte i kopiju prenosi na Clipboard.
Paste: postavlja sadržaj Clipboard-a na mjesto tačke umetanja.
Format Painter: kopira izabrani format koji se može primjeniti na drugi objekat, pri čemu kursor dobija oblik četkice.
Undo: poništava poslednju komandu ili pritisak na taster. ( Vrati se na sliku )
Redo: izvršava prethodno poništenu akciju.
Insert Component: otvara podmeni Insert Component.
Insert Table: otvara mrežu ćelija Insert Table.
Insert Picture: otvara okvir za dijalog Picture. ( Vrati se na sliku )
Hyperlink: omogućuje da umetnete novu ili izmjenite postojeću hipervezu ka drugoj Web strani, odnosno ka nekoj oznaci na istoj Web strani.
Refresh: ponovo otvara Web stranu sa eventualno snimljenim izmjenama.
Stop: prekida učitavanje Web strane.
Show All: prikazuje kontrolne znakove za prelom redova i kraj pasusa.
Help Tool: prikazuje kursor u obliku upitnika pomoću koga možete da dobijete kratko objašnjenje svakog elementa na ekranu ako ga njime pritisnete.
<<Radna površina     Top    Paleta Format >>