Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Kretanje kursora

 

Kretanje kursora, opis:

 • Kretanje kursora se može obavljati kurskorskim strjelicama na tastaturi: jedan pritisak na odgovarajući taster pomjera kursor za jedno mjesto u pravcu strjelice..

 • Za druge vrste pomjeranja kursora u dokumentu postoje i drugi tasteri: 
 1. PgUp pomjera kursor za pet redova naviše.
 2. PgDn pomjera kursor za pet redova naniže.
 3. Ctrl + PgUp pomjera kursor za 80% dužine jedne strane naviše.
 4. Crtl + PgDn pomjera kursor za 80% dužine jedne strane naniže.
 5. Home vraća kursor na početak oblasti koja se edituje.
 6. End vraća kursor na kraj oblasti koja se edituje.
 7. Ctrl + Home pomjera kursor na početak dokumenta.
 8. Ctrl + End pomjera kursor na kraj dokumenta.
 • Enter u okviru teksta dovodi do prelazka kursora u novi red. Ako se koristi u oblasti, onda se kursor pomjera ispod oblasti na lijevu marginu.
 • Go to Page u liniji menija pod opcijom Edit pomjera kursor na stranu sa zadatim brojem.

Index