Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

 Tačnost računanja /ACCURASY OF CALCULATION/

 

 Jedna od osnovnih karakteristika ovog programa je velika tačnost računanja.

 Mathcad ima mogućnost da mu se zada broj decimala sa kojim će računati.

 o se određuje pomoću komande Numerical Format do koje se dolazi kako je prikazano na animaciji.

Tačnost računanja, opis:

  • U dijelu Radix se određuje osnova brojnog sistema(dekadni, heksadecimalni, oktalni brojni sistem)
  •  U dijelu Imaginary odjeđuje se oznaka za za imaginarnu jedinicu.
  • Displayed Precision je parametar koji predstavlja tačnost broja, tj. broj decimalnih mjesta broja.
  • Exponential Threshold je parametar koji predstavlja kriterijum za prikazivanje brojeva u eksponencijalnom obliku.
  • Complex Tolerance je parametar koji predstavlja kriterijum za prikaz kompleksnih brojeva.
  • Zero Tolerance je parametar koji predstavlja kritetijum za prikazivanje brojeva.

 

 

Index