Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Grupe funkcija /GROUPS OF FUNCTIONS/

 

Postoji veliki broj ugrađenih funkcija u programu koje se mogu klasifikovati u sljedeće grupe:

 1. trigonometrijske funkcije,
 2. hiperbolične funkcije,
 3. logaritamske i eksponencijalne funkcije,
 4. Beselove funkcije,
 5. funkcije kompleksnih brojeva,
 6. funkcije sa datotekama,
 7. interpolacione funkcije,
 8. Furijeva transformacija,
 9. vektorske funkcije,
 10. statističke funkcije,
 11. funkcije linearne regresije,
 12. specijalne statističke funkcije,
 13. matematične funkcije,
 14. funkcije za rješavanje jednačina,
 15. pomoćne funkcije.

 

Neke grupe će biti obrađene u sljedećim tabelama:

 

Tabela 1.

 

Tabela 2.

 

Tabela 3.

 

Tabela 4.

 

Tabela 5.

 

 

Tabela 6.

 

Tabela 7.

 

Tabela 8.

 

Tabela 9.

 

Tabela 10.

 

 

Index