6.1.. Napisati program za ispis broja pi.

Opis programa: Turbo Pascal olakšava posao programerima jer broj Pi se ne mora unositi nego ga koristimo kao varijablu Pi.
Na ekranu će biti ispisano: Pi=3. 14159265363E+00.

Listing programa:

PROGRAM BrojPi;
USES
  WinCrt;
BEGIN
  WRITELN('Pi = ', pi);
END.

Index