6.3.. Varijabla x u programu ima vrijednost  3 (konstanta). Ispisati na ekran vrijednost varijable x.

Opis rješenja: Vrijedost varijable x je konstanta /CONST/. Programski jezik dozvoljava da se u naredbi ispisa koristi aritmetički izraz sa varijablama (x + 2).

Opis programa: Budući da x  ima  konstantnu  vrijednost u programu,pridruživanje  se izvodi u dijelu CONST prije programskog  bloka. Ispis konstante se izvodi sa naredbom Writeln ili Write.

Tabela 6.4. Konstanta

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM P06311010;

 

 

CONST

 

l. konstanta x              

  x = 3; 

 

 

BEGIN

 

 2.uvećati x u naredbi ispisa

  Writeln('x=',x);

x = 3

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06311010;
USES 
  WinCRT;
CONST
  x = 3;
BEGIN
  WRITELN('x  = ', x );
END.

Ispis na ekranu:

Index