6.2.. Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkciju SQR.

Listing programa:

PROGRAM P06311021;
USES 
 WinCRT;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 x, y : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Kvadrat broja');     { naslov }
 WRITE('Broj ');          { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );            { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 y := SQR (x);           { obrada - kvadrat broja }
 
 WRITELN('x = ', x, '  y = ', y ); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index